Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi đến kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 28/09/2020 16:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 288/BDN ngày 24/7/2020 với nội dung kiến nghị như sau:“Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm về đo đạc bản đồ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của từng Bộ ngành.

Luật đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 14/6/2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Tại Chương III hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành có quy định về nội dung, trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, trách nhiệm tổ chức thực hiện (Điều 29: Đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm, khoản 3, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng và ban hành quy chuẩn quốc gia về đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm). Tuy nhiên, hiện nay các quy định trên chưa được ban hành.

Quảng Ninh là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, lại là nơi có nhiều công trình ngầm. Việc đo đạc thành lập hệ thống bản đồ công trình ngầm phục vụ lập quy hoạch xây dựng là rất cần thiết, tuy nhiên hiện nay do chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế kỹ thuật về đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm được ban hành theo đúng quy định, dẫn đến địa phương gặp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4712/BXD-KHCN trả lời như sau:

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD (thay thế QCXDVN 01:2008) về Quy hoạch xây dựng tại Thông tư số 22/2019/TT-BXD, QCVN 01:2019/BXD đã có các quy định kỹ thuật về Quy hoạch xây dựng không gian ngầm (bao gồm: công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất, công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật).

Trên tinh thần thực hiện mục tiêu của Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-TTg (Đề án 198) ngày 09/2/2018 theo hướng đồng bộ, tinh gọn, các nội dung đã được quy định, hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật sẽ không đưa vào quy định trong quy chuẩn kỹ thuật.

Đối với đề xuất của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, về việc xây dựng và lưu trữ cơ sở dữ liệu công trình ngầm đã được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị; Thực hiện khoản 1 Điều 8 Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị tại Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị. Theo đó:

- Nội dung cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị do các tổ chức hoặc cá nhân cung cấp cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm tại địa phương bao gồm: (1) Dữ liệu về hiện trạng các công trình ngầm đô thị; (2) Dữ liệu về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị; (3) Các dữ liệu có liên quan về quản lý xây dựng ngầm đô thị.

- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức lưu trữ hồ sơ; xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa về công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn mình quản lý theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 11/2010/TT-BXD.

Để thực hiện tốt công tác quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đảm bảo hiệu quả, chính xác, Bộ Xây dựng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trao đổi với UBND tỉnh Quảng Ninh sử dụng cơ sở dữ liệu xây dựng ngầm đã được số hóa theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2010/TT-BXD để phục vụ công tác lập quy hoạch xây dựng trong đó có quy hoạch ngầm và cấp phép xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4712/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)