Hướng dẫn thực hiện dự án xây dựng công trình kho, cảng xăng dầu

Thứ hai, 28/09/2020 15:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 1109/KCXDHKMN ngày 11/9/2020 của Công ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam về việc hướng dẫn thực hiện dự án xây dựng công trình kho, cảng xăng dầu (Dự án kho xăng dầu hàng không Miền Nam tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh).

Theo nội dung Văn bản số 1109/KCXDHKMN ngày 11/9/2020 của Công ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam thì Dự án kho xăng dầu hàng không Miền Nam tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh thuộc Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13/7/2017. Dự án bao gồm 02 hạng mục: Công trình kho xăng dầu hàng không Miền Nam và Công trình cảng (bến cập tàu) quy mô 30.000 DWT và bến sà lan 2.000 DWT phục vụ kho xăng dầu hàng không Miền Nam.

Theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3834/BXD-HĐXD ngày 07/8/2020 về việc góp ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở Dự án kho xăng dầu hàng không Miền Nam (Công trình kho xăng dầu hàng không Miền Nam tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh).

Công trình cảng (bến cập tàu) quy mô 30.000 DWT và bến sà lan 2.000 DWT phục vụ kho xăng dầu hàng không Miền Nam đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định thiết kế cơ sở tại Văn bản số 11794/BGTVT-KHĐT ngày 10/12/2019; Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông - Bộ Giao thông vận tải thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tại Văn bản số 46/CQLXD-HHĐT ngày 09/01/2020.

Về nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam tại Văn bản số 1109/KCXDHKMN ngày 11/9/2020, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 51 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định dự án đầu tư xây dựng không phân biệt các loại nguồn vốn sử dụng phải đáp ứng yêu cầu phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ các quy định nêu trên thì Dự án kho xăng dầu hàng không Miền Nam cần đảm bảo phù hợp với các quy hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt: Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 3655/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các văn bản khác có liên quan của dự án. Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan của dự án cần đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình của dự án quy định tại quy hoạch phát triển ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu trên theo quy định.

2. Đối với Công trình cảng (bến cập tàu) quy mô 30.000 DWT và bến sà lan 2.000 DWT phục vụ kho xăng dầu hàng không Miền Nam.

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Luật số 62/2020/QH14 thì những quy định tại Khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2020. Theo đó, Công ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam cần căn cứ ý kiến tại các văn bản thẩm định nêu trên, văn bản chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo Công trình cảng (bến cập tàu) quy mô 30.000 DWT và bến sà lan 2.000 DWT phục vụ kho xăng dầu hàng không Miền Nam đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định có liên quan của dự án nhằm đảm bảo thực hiện các quy định tại Khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 trong quá trình triển khai dự án.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4707-BXD-HDXD_28092020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4707/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)