Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015

Thứ sáu, 15/01/2016 15:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/01/2016, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy đã ký Quyết định 09/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015 (từ ngày 15/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015).

Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2015 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: 4 Luật (Luật Nhà ở 56/2005/QH11, Luật Kinh doanh BĐS 63/2006/QH11, Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai 34/2009/QH12, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 38/2009/QH12), 2 Nghị quyết (19/2008/QH12, 34/2007/NQ-CP) 16 Nghị định (08/2005/NĐ-CP, 71/2005/NĐ-CP, 153/2007/NĐ-CP, 12/2009/NĐ-CP, 51/2009/NĐ-CP, 83/2009/NĐ-CP, 112/2009/NĐ-CP, 48/2010/NĐ-CP, 71/2010/NĐ-CP, 114/2010/NĐ-CP, 64/2012/NĐ-CP, 15/2013/NĐ-CP, 34/2013/NĐ-CP, 84/2013/NĐ-CP, 188/2013/NĐ-CP, 207/2013/NĐ-CP); 4 Quyết định (87/2004/QĐ-TTg, 39/2005/QĐ-TTg, 09/2008/QĐ-TTg, 03/2012/QĐ-TTg); văn bản do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm 2 Thông tư (09/2009/TT-BXD, 02/2013/TT-BXD) và 1 Quyết định (34/2006/QĐ-BXD).

Văn bản hết hiệu hiệu lực một phần năm 2015 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: 3 Nghị định (59/2007/NĐ-CP, 37/2010/NĐ-CP, 80/2014/NĐ-CP); văn bản do Bộ Xây dựng ban hành gồm 2 Thông tư (20/2010/TT-BXD và Thông tư 08/2013/TT-BXD).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 09/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)