Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, giai đoạn 5 năm 2011-2015; xây dựng kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 – 2020

Thứ tư, 09/12/2015 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Để chuẩn bị Hội nghị trực tuyến kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, giai đoạn 5 năm 2011 – 2015 đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Ngành Xây dựng (dự kiến tổ chức vào ngày 08/01/2016); Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh báo cáo các nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và giai đoạn 5 năm 2011 - 2015:

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015:

- Đánh giá tình hình thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn trong năm 2015; nêu rõ những mặt được và chưa được, các vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục, các kiến nghị đề xuất đối với Bộ;

- Phần số liệu: Báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng về Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng (gọi tắt là Thông tư số 06/2012/TT-BXD) (trong đó có so sánh với năm 2014).

Ngoài các chỉ tiêu thống kê theo biểu mẫu tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD, đề nghị báo cáo các số liệu về công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán; kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng; cấp giấy phép, quản lý năng lực hành nghề xây dựng,… (theo Biểu mẫu kèm theo văn bản này).

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015:

- Đánh giá tình hình triển khai các chiến lược, định hướng và các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng trên địa bàn;

- Kết quả thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn;

- Đánh giá những mặt đã làm được và chưa làm được trong việc thực hiện kế hoạch đồng thời làm rõ các kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ đề ra;

- Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm;

- Phần số liệu: báo cáo các chỉ tiêu thuộc ngành Xây dựng đạt được trong giai đoạn 5 năm 2011 – 2015 của địa phương (theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD); trong đó có so sánh với kết quả thực hiện giai đoạn 5 năm 2006 – 2010.

3. Các kiến nghị, vướng mắc của địa phương:

Đề nghị nêu một số kiến nghị, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc triển khai 03 Luật (Luật Xây dựng 2014, Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2014), Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

II. Xây dựng kế hoạch năm 2016 và giai đoạn 5 năm 2016 - 2020:

1. Xây dựng kế hoạch năm 2016:

- Xác định phương hướng, nhiệm vụ của Ngành Xây dựng tại địa phương năm 2016.

- Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu phấn đấu đạt được trong năm 2016.

2. Xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020:

- Xác định những mục tiêu, định hướng phát triển và các nhiệm vụ cụ thể đặt ra trong giai đoạn 2016-2020 và các nhóm giải pháp để thực hiện.

- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt được đến năm 2020.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 21/12/2015 đồng thời gửi theo địa chỉ email: Vukhtc@moc.gov.vn, theo số fax: 043.9742066, 043.9762153./.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2891/BXD-KHTC.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)