Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Xây dựng

Thứ hai, 28/12/2015 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/12, Bộ Xây dựng đã Ban hành Quyết định 1455/QĐ-BXD về “Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Xây dựng”.

Mục đích: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Yêu cầu: Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành, sản phẩm, phân công rõ đơn vị thực hiện và đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kịp thời với Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung thực hiện:

Tiếp tục công bố TTHC trong các văn bản QPPL đã ban hành: Tập trung vào Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, 06 Nghị định và Thông tư hướng dẫn; Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn; cập nhật hồ sơ văn bản, hồ sơ TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, niêm yết đầy đủ tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC;

Rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC trong các văn bản QPPL về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành, đưa ra các phương án đơn giản hóa TTHC;

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh;

Hoàn thành báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; đồng thời đề xuất lộ trình ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản QPPL nhằm thực hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân;

Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan đến TTHC;

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC trong đầu tư xây dựng;

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; kiểm tra việc rà soát TTHC đi kèm với công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Nhiệm vụ về chế độ thông tin, báo cáo, truyền thông về TTHC năm 2016.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Bộ.

Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm bảo đảm nguồn kinh phí và thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1455/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)