Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa

Thứ tư, 25/03/2020 13:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo quvết định này 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, trong đó: 03 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; 02 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Bãi bỏ 02 quy trình nội bộ, trong đó 01 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao và 01 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cụ thể:
 
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; Thông báo tổ chức Lễ hội.

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ Karaoke; Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke.

Thứ tự Quy trình nội bộ bị bãi bỏ tại Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố: Số 45, Quy trình QT-45 Mục I Phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Quyết định số 4980/QĐ-UBND, ngày 09/9/2019, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Số 83, Quy trình QT-83 Mục I Phụ lục 1,2 ban hành kèm theo Quyết định số 4980/QĐ-UBND, ngày 09/9/2019, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Số 89, Quy trình QT-89 Mục II Phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Quyết định số 4980/QĐ-UBND, ngày 09/9/2019, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

UBND TP giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các quy trình nội bộ sau hết hiệu lực: Quy trình số 45, 83 Mục I Phụ lục 1, 2; quy trình số 89 Mục II Phụ lục 1, 2 tại Quyết định 4980/QĐ-UBND, ngày 09/9/2019, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)