Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định: Nhiều kết quả tích cực

Thứ tư, 18/03/2020 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trong Qúy I năm 2020, Bình Định đã chủ động triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác CCHC được triển khai tương đối đồng bộ, quyết liệt, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, tạo điều kiện cho việc triển khai công tác CCHC tại đơn vị kịp thời, đi vào nền nếp, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC. Theo đó, công tác CCHC trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Cải cách thể chế

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh đã công bố danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2019; ban hành Danh mục xây dựng Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Cải cách thủ tục hành chính

Trong Quý I, UBND tỉnh đã ban hành 12 Quyết định công bố Danh mục 197 thủ tục hành chính (TTHC); ban hành 19 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 335 TTHC (cấp tỉnh 269 TTHC, cấp huyện 29 TTHC, cấp xã 37 TTHC).

Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 06/3/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 12.119 hồ sơ và đã giải quyết, trả kết quả cho 9.309 hồ sơ; thực hiện tiếp nhận và giải quyết 4.720 hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện tiếp nhận 1.022 hồ sơ và trả kết quả 3.388 qua dịch vụ bưu chính công tích.

Thực hiện quy định của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (từ địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn sang khai thác, vận hành tại địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn), đã rà soát 2.033 TTHC của tỉnh và đã thực hiện “địa phương hóa”, công khai 1.723 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của 20 sở, ban, ngành thuộc tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu để công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo quy định.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Về tổ chức, bộ máy, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hợp nhất Trường Năng khiếu Thể thao và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao và tổ chức lại thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Định; hợp nhất Nhà hát tuồng Đào Tấn và Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định và tổ chức lại thành Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao; hợp nhất Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban chỉ đạo “Công tác gia đình” thành Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Công tác gia đình tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020; thông báo và hướng dẫn thực hiện biên chế năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đã phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2020 đối với 53 trường hợp.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Ngày 06/3/2020, tỉnh đã tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đảm bảo theo quy trình, quy định của pháp luật.

Trong Quý I/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 04 Phó Giám đốc Sở, thông báo nghỉ hưu đối với 01 trường hợp; bổ nhiệm, có ý kiến bổ nhiệm 05 lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước; đồng thời chỉ đạo thực hiện kiện toàn các chức danh quản lý tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; thực hiện chính sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích theo chỉ tiêu năm 2019 đối với 117 cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, tỉnh đã triển khai công tác tuyển dụng công chức hành chính tỉnh năm 2020; hướng dẫn tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2015 trở về trước; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tỉnh năm 2020; hướng dẫn thực hiện quy định mới về hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Cải cách tài chính công

Các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã chủ động hơn trong việc sử dụng biên chế một cách hiệu quả, đồng thời tổ chức sắp xếp lại bộ máy, chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển bố trí và bổ nhiệm cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC... chủ động trong việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính một cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và tiết kiệm kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất, tăng thu nhập cho CBCC.

Việc công khai ngân sách ở các đơn vị sử dụng ngân sách đã dần đi vào nền nếp, có nhiều chuyển biến, cơ bản đáp ứng quy định về công khai ngân sách nhà nước.

Về tình hình thực hiện chế độ tự chủ về kinh phí tại cấp xã theo quy định tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ, đến nay 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cơ chế tự chủ.

Hiện đại hóa nền hành chính

Các cơ quan hành chính nhà nước đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động. Hiện nay, tỉnh có 39 Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước hoạt động ổn định, thường xuyên cập nhật các tin, bài, hình ảnh hoạt động của đơn vị cũng như các văn bản, thông tin chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực của ngành mình. Hệ thống văn phòng điện tử đã được triển khai tại 21/21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 11/11 UBND cấp huyện và 159/159 UBND cấp xã; 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ (LAN) để trao đổi công việc; triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến với 1.529 thủ tục mức độ 2, 189 thủ tục mức độ 3 và 79 thủ tục mức độ 4.

Đặc biệt, nhằm tăng cường các giải pháp tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh cho áp dụng chương trình giảm giá 50% cước tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI để hạn chế việc tập trung đông người, chung tay phòng lây lan, ngăn chặn dịch Covid-19.

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đối với các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 21/21 sở, ban, ngành, 11/11 huyện, thị xã, thành phố và 105 UBND cấp xã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đối với các hoạt động liên quan đến giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Trong thời gian đến, Bình Định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tổng kết công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh và tổng kết kết quả thực hiện Chương trình hành động số 05- CTr/TU của Tỉnh ủy về CCHC giai đoạn 2016 – 2020. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn đầu mối bên trong các sở, ban, ngành; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch. Ban hành Quy định về phân cấp quản lý CBCCVC trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh năm 2020. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra, công tác CCHC, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị công bố kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chỉ số CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Triển khai các nhiệm vụ xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Định năm 2020, trong đó tập trung xây dựng đô thị thông minh.


Theo Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)