Thông báo tập huấn Quy chuẩn, tiêu chuẩn thoát nước(17/11/2008)

Bộ Xây dựng đã có công văn 181/BXD-KHCN (13/11),  gửi các đơn vị về việc Thông báo tập huấn Quy chuẩn, tiêu chuẩn thoát nước.

Tìm theo ngày :