Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 8-2009(05/09/2009)

Kết quả triển khai trong tháng 8/2009 như sau :

Tìm theo ngày :