Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 02-2010(03/03/2010)

Công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ được đẩy mạnh nhằm rà soát các quy trình, thủ tục để loại bỏ các thủ tục không còn phù hợp. Kịp thời trả lời câu hỏi qua các cổng thông tin điện tử, tuyên truyền trên báo, đài và đường công văn chính thức của Bộ; kết quả trong tháng đã đạt được một số việc sau:

Tìm theo ngày :