Long An đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới(03/07/2020)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, giai đoạn 2015-2020, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương này đã hoàn thành vượt chỉ tiêu do Tỉnh ủy giao. Tính đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 88/161 xã và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu có 83 xã đạt chuẩn vào cuối năm 2020.

Tìm theo ngày :