Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng

Ngày cập nhật: 31/10/2022

Hỏi: (Phạm Thị Ngọc Hà - ngochapham116@yahoo.com)

Theo Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ; tại Mục 4 Về giám sát thi công xây dựng quy định thì người có hành nghề giám sát hạng III được làm giám sát trưởng các công trình từ cấp III trở xuống thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Vậy xin được hỏi với người giám sát viên có cần hành nghề giám sát không vì nếu yêu cầu giám sát viên phải có hành nghề thì lại không phù hợp với Khoản 3, Điều 71 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP vì một trong những điều kiện xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng III là đã tham gia giám sát thi công xây dựng 1 công trình từ cấp III trở lên như vậy người tham gia giám sát công trình cấp III chưa cần hành nghề.

Trả lời:

Các chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề được quy định cụ thể tại Khoản 53 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Điều kiện đối với chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 71 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2022 của Chính phủ.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng