Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình khi cắt giảm thiết bị dự phòng trong gói thầu thiết bị

Ngày cập nhật: 03/10/2022

Hỏi: (Ngô Sỹ Hải - ngosyhai@gmail.com)

Tôi đang công tác tại ban quản lý dự án của doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách. Hiện chúng tôi đang triển khai thực hiện một dự án đầu tư xây dựng (quản lý chi phí theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP) và gặp phải 1 vấn đề gây tranh cãi, cụ thể như sau:

Trong quá trình đấu thầu gói thầu thiết bị (2 giai đoạn 1 túi hồ sơ) bên mời thầu đề nghị cắt giảm phần thiết bị dự phòng trong gói thầu này và đã được chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư phê duyệt về mặt chủ trương. Hiện đang có 2 luồng quan điểm khác nhau về các bước triển khai nội dung điều chỉnh này:

- Luồng quan điểm thứ nhất cho rằng việc cắt giảm thiết bị dự phòng sẽ làm giảm giá trị thiết bị trong dự toán công trình dẫn đến thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán công trình, theo Mục b, Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP thì đây là trường hợp được điều chỉnh dự toán công trình, và do vậy phải điều chỉnh dự toán công trình sau đó điều chỉnh dự toán gói thầu.

- Luồng quan điểm thứ 2 cho rằng đây thuần túy là giảm khối lượng công việc thực hiện, không phải là trường hợp thay đổi cơ cấu chi phí dự toán, chỉ cần phê duyệt dự toán gói thầu điều chỉnh mà không cần phải phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu.

Những người theo quan điểm 2 này lập luận: Hầu hết giá các gói thầu khi cập nhật giá 28 ngày trước ngày mở thầu đều thay đổi so với giá trong dự toán xây dựng công trình, nếu coi đây là thay đổi cơ cấu thì mỗi lần cập nhật giá gói thầu nếu có thay đổi thì đều phải phê duyệt dự toán công trình, thực tế không đơn vị nào làm như vậy.

Trả lời:

Theo nội dung câu hỏi của Ông (Bà) Ngô Sỹ Hải, trường hợp dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì các trường hợp được điều chỉnh dự toán xây dựng quy định tại Điều 11, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Theo đó Ông (Bà)  Ngô Sỹ Hải cần làm rõ việc cắt giảm phần thiết bị dự phòng của dự án có thuộc trường hợp được điều chỉnh dự toán xây dựng quy định tại Điều 11, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP hay không trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Cục Kinh tế xây dựng