Xác định chi phí thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp

Ngày cập nhật: 21/09/2022

Hỏi: (Nguyễn Xuân Vương - vuongnxdnpc@gmail.com)

Theo điểm 3.2 mục 3 chương II, phần II Định mức chi phí của Thông tư 12/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định: Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (bảng 2.4 đến bảng 2.13) nhân với chi phí xây dựng (chưa VAT) của từng công trình (tương ứng với từng loại, cấp công trình). Theo đó, Công trình xây dựng đường dây và trạm biến áp. Trong đó: Chi phí xây dựng TBA là 15 tỷ, Chi phí xây dựng phần đường dây là 25 tỷ. Câu hỏi: khi xác định chi phí thiết kế BVTC (thiết kế 02 bước) thì Định mức chi phí thiết kế tại bảng 2.5 được nội suy theo Tổng chi phí xây dựng TBA và đường dây (là 15+25 = 40 tỷ) hay được xác định bằng cách nội suy từng loại: Định mức chi phí thiết kế phần TBA nội suy theo GxdTBA 15 tỷ và Định mức chi phí thiết kế phần Đường dây theo GxdĐD 25 tỷ.

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành từ bảng 2.4 đến bảng 2.13 kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của từng công trình (tương ứng với loại, cấp công trình) trong tổng mức đầu tư được duyệt hoặc của từng gói thầu xây dựng trong trường hợp dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng.

 Cục Kinh tế xây dựng