Chứng chỉ hành nghề thiết kế cá nhân đường dây và trạm biến áp

Ngày cập nhật: 02/08/2022

Hỏi: (Trần Văn Chương - trannhuttruonghepc@gmail.com)

Tôi đang cần thi chứng chỉ hành nghề thiết kế đường dây và trạm biến áp, nhưng theo nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 thì thiết kế cơ - điện công trình không bao gồm đường dây và trạm biến áp. Tôi rất khó khắn trong việc tìm cơ quan nào cấp CCHNN đường dây và trạm biến áp, cũng như không có hướng dẫn cụ thế nào về việc thay đổi theo nghị định 15/2021/NĐ-CP để có chứng chỉ hành nghề thiết kế đường dây và trạm biến áp?

Trả lời:

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 62 Nghị định số 15/202l/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, các lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định này.

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng