Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Thứ sáu, 08/03/2024 17:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/3/2024, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Quyết định 157/QĐ-BXD về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình như sau:

TT

Mã TTHC

Tên TTHC

QĐ công bố

Lĩnh vực

Cấp giải quyết

Ghi chú

I

Lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc (09 TTHC: 01 cấp Bộ, 07 cấp Tỉnh, 01 cấp Huyện)

 

1

1.008993

Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.

1186a/QĐ-BXD ngày 18/9/2020

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Cấp Tỉnh

 

2

1.008992

Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.

1186a/QĐ-BXD ngày 18/9/2020

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Cấp Tỉnh

 

3

1.008991

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

1186a/QĐ-BXD ngày 18/9/2020

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Cấp Tỉnh

 

4

1.008990

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

1186a/QĐ-BXD ngày 18/9/2020

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Cấp Tỉnh

 

5

1.008989

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc).

1186a/QĐ-BXD ngày 18/9/2020

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Cấp Tỉnh

 

6

1.008891

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

1186a/QĐ-BXD ngày 18/9/2020

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Cấp Tỉnh

 

7

1.008881

Thủ tục công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

1186a/QĐ-BXD ngày 18/9/2020

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Cấp Bộ

 

8

1.008455

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Cấp Huyện

 

9

1.008432

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Cấp Tỉnh

 

II

Lĩnh vực nhà ở và công sở (07 TTHC: 03 cấp Bộ, 04 cấp Tỉnh)

 

10

1.010008

Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư).

705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021

Nhà ở và công sở

Cấp Bộ

 

11

1.010009

Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư).

705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021

Nhà ở và công sở

Cấp Tỉnh

 

12

1.007764

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021

Nhà ở và công sở

Cấp Tỉnh

 

13

1.007763

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016

Nhà ở và công sở

Cấp Tỉnh

 

14

1.007755

Thuê nhà ở công vụ của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.

837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016

Nhà ở và công sở

Cấp Bộ

 

15

1.007753

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ.

837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016

Nhà ở và công sở

Cấp Bộ

 

16

1.007748

Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

705/QĐ-BXD ngày 06/7/2023

Nhà ở và công sở

Cấp Tỉnh

 

III

Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng (02 TTHC: 02 cấp Bộ)

 

17

1.009787

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp đối với nhà ở riêng lẻ).

477/QĐ-BXD ngày 29/4/2021

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Cấp Bộ

 

18

1.009758

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình chuyên ngành nằm trên địa bàn 02 tỉnh trở lên.

477/QĐ-BXD ngày 29/4/2021

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Cấp Bộ

 

IV

Lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (03 TTHC: 03 cấp Bộ)

 

19

1.002589

Cấp chứng chỉ kiểm định viên cho các cá nhân thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.

1723/QĐ-BXD ngày 28/12/2018

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Cấp Bộ

 

20

1.002551

Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên cho các cá nhân thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.

1723/QĐ-BXD ngày 28/12/2018

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Cấp Bộ

 

21

1.002636

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các tổ chức gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các tổ chức thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.

1723/QĐ-BXD ngày 28/12/2018

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Cấp Bộ

 

V

Lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng (02 TTHC: 02 cấp Bộ)

 

22

1.011674

Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quán lý của Bộ Xây dựng.

694/QĐ-BXD ngày 03/07/2023

Giám định tư pháp xây dựng

Cấp Bộ

 

23

2.001041

 

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân là công chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

694/QĐ-BXD ngày 03/07/2023

Giám định tư pháp xây dựng

Cấp Bộ

 

VI

Lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (02 TTHC: 02 cấp Tỉnh)

 

24

1.01171

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp).

705/QĐ-BXD ngày 06/7/2023

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Cấp Tỉnh

 

25

1.011708

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng).

705/QĐ-BXD ngày 06/7/2023

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Cấp Tỉnh

 

VII

Lĩnh vực vật liệu xây dựng (06 TTHC: 06 cấp Bộ)

 

26

1.006863

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017

Vật liệu xây dựng

Cấp Bộ

 

27

1.006856

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017

Vật liệu xây dựng

Cấp Bộ

 

28

1.006854

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017

Vật liệu xây dựng

Cấp Bộ

 

29

1.006818

Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017

Vật liệu xây dựng

Cấp Bộ

 

30

1.006814

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017

Vật liệu xây dựng

Cấp Bộ

 

31

1.006809

Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017

Vật liệu xây dựng

Cấp Bộ

 

VIII

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Bộ KHCN công bố (03 TTHC: 03 cấp Bộ)

 

32

1.002018

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận.

QĐ 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Cấp Bộ

 

33

1.000769

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

QĐ 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Cấp Bộ

 

34

1.000746

Cấp lại quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

QĐ 1662/QĐ-BKHCN ngày 16/6/2018

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Cấp Bộ

 

IX

Lĩnh vực hoạt động xây dựng (26 TTHC: 12 cấp Bộ, 14 cấp Tỉnh)

 

35

1.009987

Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

 

36

1.009986

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

Đủ điều kiện khi sát hạch bằng hình thức trực tuyến hoặc đã có kết quả sát hạch đạt yêu cầu

37

1.009985

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (bị ghi sai thông tin).

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

 

38

1.009983

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

Đủ điều kiện khi sát hạch bằng hình thức trực tuyến hoặc đã có kết quả sát hạch đạt yêu cầu

39

1.009984

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng).

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

 

40

1.009982

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

Đủ điều kiện khi sát hạch bằng hình thức trực tuyến hoặc đã có kết quả sát hạch đạt yêu cầu

41

1.009928

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

Đủ điều kiện khi sát hạch bằng hình thức trực tuyến hoặc đã có kết quả sát hạch đạt yêu cầu

42

1.010034

Công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng/chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho hội viên của mình.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Bộ

 

43

1.009965

Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I của cá nhân người nước ngoài.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Bộ

 

44

1.009963

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I bị ghi sai thông tin (do lỗi của cơ quan cấp).

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Bộ

 

45

1.009964

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Bộ

Đủ điều kiện khi sát hạch bằng hình thức trực tuyến hoặc đã có kết quả sát hạch đạt yêu cầu

46

1.009962

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng).

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Bộ

 

47

1.009961

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Bộ

Đủ điều kiện khi sát hạch bằng hình thức trực tuyến hoặc đã có kết quả sát hạch đạt yêu cầu

48

1.009960

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng I.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Bộ

Đủ điều kiện khi sát hạch bằng hình thức trực tuyến hoặc đã có kết quả sát hạch đạt yêu cầu

49

1.009925

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Bộ

Đủ điều kiện khi sát hạch bằng hình thức trực tuyến hoặc đã có kết quả sát hạch đạt yêu cầu

50

1.009991

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

 

51

1.009936

Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

 

52

1.009990

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do bị ghi sai thông tin).

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

 

53

1.009989

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng).

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

 

54

1.009988

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

 

55

1.009969

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Bộ

 

56

1.009967

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I (do mất, hư hỏng).

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Bộ

 

57

1.009966

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng I.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Bộ

 

58

1.009926

Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Bộ

 

59

1.011976

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

 

60

1.011977

Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023

Hoạt động xây dựng

Cấp Tỉnh

 

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 157/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)