Thông tư Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư(15/11/2019)

Ngày 11/11/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BXD về việc Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.

Tìm theo ngày :