Kết luận thanh tra số 469/KL-TTr 12/9/2017 đối với công tác QHXD, QLXD theo quy hoạch của UBND quận Hoàng Mai và một số dự án ĐTXD công trình trên địa bàn quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội(25/11/2017)

Kết luận thanh tra số 469/KL-TTr 12/9/2017 của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng đối với công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch của UBND quận Hoàng Mai và một số dự án ĐTXD công trình trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

Tìm theo ngày :