Kết luận thanh tra số 478/KL-TTr ngày 20/9/2017 về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa(30/10/2017)

Kết luận thanh tra số 478/KL-TTr ngày 20/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa. 

Tìm theo ngày :