Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới: Sớm ban hành định mức chi phí thực hiện(08/05/2012)

UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng về công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 tại TPHCM.

Tìm theo ngày :