Tạm ứng, tạm thanh toán theo Thông tư 09/2008/TT-BXD của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam(07/11/2008)

Ngày 05/11, Bộ Xây dựng đã có công văn  2245 /BXD- KTXD gửi Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc tạm ứng, tạm thanh toán theo Thông tư 09/2008/TT-BXD.

Tìm theo ngày :