Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/12/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/12/2022

Nội dung văn bản:

Thực hiện Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ dự kiến sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng (Bộ Xây dựng đã xin ý kiến và được sự thống nhất của các bộ và địa phương), Bộ Xây dựng đã dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Để có cơ sở hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định nêu trên và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/12/2022 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:

Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng