Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Trung, Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2045

Thứ sáu, 26/04/2024 15:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc xin ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Trung, Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2045. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về sự phù hợp của các căn cứ pháp lý lập quy hoạch:

Đô thị mới Long Trung, huyện Cai Lậy được dự kiến phát triển thành đô thị loại V trong giai đoạn 2021-2025 theo Danh mục đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 về kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030; được xác định trong Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1762/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ với định hướng trở thành đô thị loại V vào năm 2025. Việc tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Long Trung là có cơ sở, tuy nhiên, thời gian triển khai thực hiện theo quy hoạch để bảo đảm lộ trình phân loại đô thị là chưa phù hợp với kế hoạch phân loại đô thị và quy hoạch.

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Trung, huyện Cai Lậy là thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang rà soát về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chung đô thị theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; bảo đảm lấy ý kiến, giải trình tiếp thu đầy đủ ý kiến các sở ngành, cộng đồng dân cư trong quá trình tổ chức lập quy hoạch theo quy định tại Điều 20, 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung nguồn gốc, thông tin bản đồ nền địa hình được sử dụng làm căn cứ lập quy hoạch, đảm bảo yêu cầu theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Điều 3 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Về sự phù hợp với quy hoạch tỉnh Tiền Giang và quy hoạch xây dựng vùng huyện Cai Lậy

Nội dung đề xuất về tính chất đô thị, quy mô loại đô thị, mục tiêu phát triển đô thị Long Trung cơ bản phù hợp với Quy hoạch tỉnh Tiền Giang đã được phê duyệt; tuy nhiên đề nghị rà soát quy mô dân số dự kiến để phù hợp với nội dung đề xuất tại quy hoạch tỉnh (đến năm 2030 là 20.000 người).

Theo hồ sơ, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cai Lậy đã được phê duyệt tại Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang. Nội dung thuyết minh quy hoạch cần bổ sung các yêu cầu, định hướng tại quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành (nếu có) đã được phê duyệt đối với định hướng phát triển của đô thị Long Trung và đảm bảo sự phù hợp giữa nội dung đồ án quy hoạch chung đề xuất phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt.

Về sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng:

Quy hoạch tỉnh Tiền Giang định hướng đô thị Long Trung có tính chất là đô thị dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, thuyết minh tổng hợp chưa làm rõ cơ sở, luận cứ đối với công tác dự báo dân số, khách du lịch; chưa xác định quy mô dân số thường trú, dân số tạm trú và các thành phần dân số khác. Đề nghị bổ sung các nội dung nêu trên và bảo đảm thực hiện theo quy định tại mục 1.5.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Phương án quy hoạch đề xuất đất ở (thuộc trung tâm đô thị và ngoài trung tâm đô thị) có quy mô khoảng 108ha, tương ứng  khoảng 61m2/người; theo QCVN 01:2021/BXD, chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị đối với đô thị loại V là 45-55m2/người. Do đó, đề nghị luận cứ rõ, đầy đủ về nhu cầu, làm cơ sở cho việc lựa chọn chỉ tiêu sử dụng đất để đảm bảo phù hợp quy định.

Đề nghị xác định cụ thể đất xây dựng đô thị và chỉ tiêu đất giao thông theo quy định tại mục 2.9.3.1 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

Đối với chức năng hỗn hợp đất ở mật độ cao kết hợp dịch vụ đề nghị xác định rõ tỷ lệ đất của mỗi loại chức năng và quy mô dân số theo quy định tại mục 2.2 Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

Một số nội dung đề nghị nghiên cứu làm rõ, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện như: Bổ sung phân tích đánh giá cụ thể về chế độ thủy văn và tác động của biển đổi khí hậu tại khu vực lập quy hoạch, làm cơ sở lựa chọn đất xây dựng phù hợp.

Nội dung định hướng phát triển không gian đô thị cần bổ sung làm rõ: Hướng phát triển đô thị; phạm vi, quy mô các khu vực chức năng của đô thị: Khu chỉnh trang, cải tạo, khu bảo tồn, khu vực phát triển mới, khu vực cấm xây dựng; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan cho các vực khu chức năng của đô thị, trục không gian chính; làm rõ định hướng phát triển, nguyên tắc tổ chức quản lý đối với khu vực dân cư hiện hữu phát triển dọc sông, rạch như sông Năm Thôn, sông Trà Tân, rạch Bầu Điền, rạch Ông Bảo,…

Luận cứ cụ thể về sự cần thiết, tính khả thi đối với đề xuất khu vực dự trữ phát triển có quy mô diện tích khoảng 1.140ha (chiếm khoảng 80% diện tích tự nhiên) và nguyên tắc quản lý đối với khu dự trữ phát triển.

Việc bố trí tuyến sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bám dọc đường tỉnh 864 với chiều rộng khoảng 60m mỗi bên sẽ dẫn tới sử dụng đất dàn trải, chưa đảm bảo hiệu quả trong tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường trong khu vực sản xuất.

Đề nghị bổ sung làm rõ quy mô diện tích và định hướng đối với chức năng phát triển du lịch để phù hợp với tính chất của đô thị đã được xác định tại Quy hoạch tỉnh Tiền Giang.

Khu vực lập quy hoạch chung đô thị Long Trung có nhiều kênh rạch tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc cấp nước từ sông Tiền và tiêu thoát nước nội đồng, thoát lũ cho cả vùng. Đề nghị phân tích chế độ thủy văn và tác động của biến đổi khí hậu của các tuyến tiêu thoát nước nêu trên đến phát triển đô thị. Việc lựa chọn đất xây dựng cần tính toán đến các khu vực chịu ảnh hưởng của các tuyến thoát nước nêu trên và đánh giá cụ thể các khu vực có lợi thế về kinh tế, xã hội. Đồng thời, đề nghị xác định cụ thể hành lang bảo vệ, cách ly để đảm bảo yêu cầu về thoát nước, bảo vệ nguồn nước và cảnh quan đô thị; nghiên cứu phân tách với chỉ tiêu chức năng đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị.

- Về quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Đề nghị rà soát, bổ sung đánh giá cụ thể hiện trạng cao độ nền, thoát nước mặt và lưu vực thoát nước tự nhiên để đề xuất giải pháp thoát nước mưa phù hợp. Tại phương án quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật, đề nghị bổ sung làm rõ nguồn đất đắp để xây dựng, phát triển đô thị để đảm bảo tính khả thi.

Đề nghị xác định cụ thể vị trí, quy mô sử dụng đất và kết nối với mạng lưới truyền tải hệ thống hạ tầng của các công trình đầu mối như: trạm biến áp trạm cấp nước, trạm bơm nước thải, trạm xử lý nước thải, tuyến cấp nước chính, điểm thu gom chất thải rắn…, theo từng giai đoạn quy hoạch.

Bổ sung làm rõ các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt tại khu vực ven sông, suối thoát nước chính.

Nội dung các bản vẽ, số liệu hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất tại hồ sơ đồ án đề nghị thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 8 và Phụ lục số IV Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1783/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)