Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 15/09/2023 18:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 907/BDN ngày 01/8/2023 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến kèm theo kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5 khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ xây dựng xem xét sửa đổi Điều 16, Thông tư số 06/2019/TT-BXD quy định: “Quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu phần diện tích khác trong nhà chung cư theo nguyên tắc 1m2 diện tích sở hữu riêng tương đương với 01 phiếu biểu quyết”, do nhiều tòa nhà chung cư phần diện tích sở hữu của Chủ đầu tư giữ lại còn rất lớn, nên biểu quyết của Chủ đầu tư hội nghị gần như có tính chất quyết định. Do vậy, nên hạn mức tối đa phiếu biểu quyết của Chủ đầu tư trong trường hợp diện tích sở hữu riêng của Chủ đầu tư nhiều hơn diện tích sở hữu riêng của Chủ sở hữu nhà chung cư”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4162/BXD-QLN trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 13 Điều 3 của Luật Nhà ở năm 2014 thì chủ sở hữu nhà chung cư là chủ sở hữu căn hộ chung cư, chủ sở hữu diện tích khác trong nhà chung cư. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư thì chủ sở hữu nhà chung cư có quyền tham dự và biểu quyết các nội dung trong cuộc họp Hội nghị nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này.

Tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư (gọi tắt là Thông tư 06) có quy định quyền biểu quyết tại Hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu phần diện tích khác trong nhà chung cư theo nguyên tắc 1m2 diện tích sở hữu riêng tương đương với 01 phiếu biểu quyết. Quy định này nhằm bảo đảm quyền của chủ sở hữu tương ứng đối với phần diện tích được sở hữu.

 Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 và thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát, tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014, trong đó đã nêu rõ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nhà ở để làm cơ sở xây dựng dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Ngày 30/01/2023, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 11/TTr-BXD trình Chính phủ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Tiếp đó, ngày 14/4/2023, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ký Tờ trình số 119/TTr-CP thay mặt Chính phủ trình Quốc hội về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 sắp tới (tháng 10/2023).

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến góp ý của cử tri Thành phố Hà Nội đối với nội dung nêu trên và tiếp tục bám sát dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) để nghiên cứu, xây dựng Thông tư ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư phù hợp với Luật Nhà ở (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua, trong đó có nội dung mà cử tri Thành phố Hà Nội đề cập nhằm bảo đảm quyền lợi của các chủ sở hữu nhà chung cư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4162/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)