Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 15/09/2023 17:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV theo công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các nội dung các kiến nghị như sau:

1. Kiến nghị tại mục 17: Về nguồn vốn lập quy hoạch xây dựng: Bộ Xây dựng đã hướng dẫn tại Công văn số 1154/BXD-QHKT ngày 07/4/2022. Tuy nhiên, để thực hiện đầy đủ các cấp độ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai là rất khó khăn về nguồn vốn. Do đó, đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Tài chính để đưa ra nội dung hướng dẫn cụ thể về tài trợ kinh phí lập quy hoạch vào nội dung sửa đổi các nghị định liên quan.

Vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc tài trợ kinh phí lập các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch.

2. Kiến nghị tại mục 18: Hiện nay, quy định về quy hoạch chung xã nông thôn chưa rõ ràng, chồng chéo. Cụ thể: Các xã thuộc thành phố, thị xã vẫn phải lập quy hoạch chung, trong khi quy hoạch chung xây dựng thành phố, thị xã đã được lập, phê duyệt. Đề nghị, Bộ Xây dựng làm rõ cụ thể trường hợp này để tránh trường hợp 01 vị trí có hai quy hoạch chung.

Vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

a) Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 31 Mục 4 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ áp dụng cho công tác “xem xét, đánh giá công nhận huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới” theo Bộ tiêu chí quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã, các xã vẫn cần phải lập quy hoạch chung xây dựng xã để “làm cơ sở lập các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và lập các dự án đầu tư xây dựng” theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng để “cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã”. Do kiến nghị chưa nêu các trường hợp cụ thể, nên việc triển khai lập quy hoạch chung xây dựng đối với các xã nằm trong Quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt sẽ có các trường hợp sau:

- Các xã có ranh giới hành chính nằm toàn bộ trong khu vực phát triển đô thị được xác định trong Quy hoạch chung đô thị đã phê duyệt (khu vực dự kiến trở thành nội thành, nội thị): không phải lập Quy hoạch chung xây dựng xã, khu vực này cần lập quy hoạch phân khu đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

- Các xã có ranh giới hành chính nằm một phần trong khu vực phát triển đô thị được xác định trong Quy hoạch chung đô thị đã phê duyệt: Cần lập Quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định về quy hoạch nông thôn của Luật Xây dựng năm 2014. Quá trình lập Quy hoạch chung xây dựng xã cần lồng ghép các nội dung của khu vực dự kiến phát triển đô thị xác định trong Quy hoạch chung đô thị đã phê duyệt (hoặc quy hoạch phân khu đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009) đảm bảo đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, gắn kết quá trình xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa, tránh lãng phí nguồn lực.

- Các xã có ranh giới hành chính nằm ngoài khu vực phát triển đô thị được xác định trong Quy hoạch chung đô thị đã phê duyệt: Cần lập Quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định về quy hoạch nông thôn của Luật Xây dựng năm 2014.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4151/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)