Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 15/09/2023 17:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6122/VPCP-QHĐP ngày 10/8/2023 với  nội dung kiến nghị: “Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và công văn số 420/BXD-QLN ngày 15/02/2022 của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo triển khai rà soát, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ trên địa bàn tỉnh và báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng chưa được Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm xem xét phê duyệt Đề án để tỉnh Yên Bái có cơ sở triển khai thực hiện, chăm lo tốt hơn nữa tới đời sống của người có công”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4146/BXD-QLN trả lời như sau:

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14.

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ ngày 15/02/2022). Theo đó, chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng đã được quy định từ Điều 99 đến Điều 102 Mục 6 Chương III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; đồng thời Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định kèm theo Tờ trình số 61/TTr-BXD ngày 19/12/2022 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 để các Bộ, ngành, địa phương có cơ sở thực hiện trong giai đoạn tới.

Tại văn bản số 807/VPCP-CN ngày 10/02/2023 và văn bản số 4659/VPCP-CN ngày 23/6/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025. Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4146/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)