Hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Thứ hai, 02/11/2020 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5283/BXD-KTXD ngày 02/11/2020 hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bình Định nội dung thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán và áp dụng định mức công tác vận chuyển đất.

Theo đó, đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm quyền thẩm định thực hiện theo quy định tại khoản 13, Điều 1 và điểm a, khoản 2, Điều 3 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (quy định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2020).

Việc thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán xây dựng của dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; khoản 12, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Công tác vận chuyển đất trong Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng và tại mục I Phụ lục II Thông tư số 02/2020/TT-BXD được quy định cụ thể như sau:

- Định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AB.41000) được quy định tại Chương II cho công tác vận chuyển đất trong phạm vi công trình với các cự ly vận chuyển (≤1km, ≤5km, >5km) tương ứng với từng loại ô tô tự đổ và cấp đất, tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.

- Định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AM.23210, AM.23220, AM.23230; AM.23240) được quy định tại Chương XII cho công tác vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết với các cự ly vận chuyển (≤1km, ≤10km, ≤60km) tương ứng với từng loại ô tô tự đổ và loại đường, không phân biệt cấp đất, tính cho 1m3 đất đo trên phương tiện vận chuyển.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5283-BXD-KTXD_02112020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5283/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)