Trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Đồng Tháp tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, 15/01/2020 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn cụ thể Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp tại khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép quy hoạch xây dựng để làm cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 193/BXD-HĐXD ngày 15/01/2020 trả lời như sau:

Nội dung giấy phép quy hoạch xây dựng đã được quy định tại Khoản 3 Điều 47 Luật Xây dựng năm 2014 như sau: “Nội dung giấy phép quy hoạch xây dựng gồm phạm vi, quy mô khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng cho phép, các yêu cầu về khai thác sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên mặt đất, dưới mặt đất, bảo vệ cảnh quan, môi trường đối với khu vực dự án, thời hạn của giấy phép quy hoạch xây dựng”.

Trình tự và hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 33, Điều 34 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Tuy nhiên nội dung về Giấy phép quy hoạch nêu trên đã được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 19 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội. Vì vậy, các dự án đầu tư xây dựng phải căn cứ vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng, trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương đến năm 2021 phải phủ kín 100% các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm căn cứ phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 193/BXD-HĐXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)