Ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 22/04/2020 16:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động ngành Xây dựng về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững  biển, đảo Việt Nam. Ngày 22/04/2020, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 507/QĐ-BXD về Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong việc chấp hành pháp luật và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Kế hoạch tuyên truyền gồm các nội dung sau:

1. Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

2. Tuyên truyền các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức có liên quan đến biển, đảo; đặc biệt là các văn bản có liên quan đến ngành Xây dựng.

3. Tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo Việt Nam của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

4. Vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; phát triển kinh tế biển đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế có liên quan đến lĩnh vực xây dựng: xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; phát triển vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo góp phần phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Lồng ghép tuyên truyền về đường lối chủ trương liên quan đến biển đảo trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành trong năm 2020.

6. Xây dựng chương trình Kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam của Ngành Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2020.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 507/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)