Hướng dẫn ban hành bảng giá đất của UBND cấp tỉnh(26/01/2010)

Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịchsố 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 hướng dẫn xây dựng, thẩm định, banhành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là UBND cấp tỉnh).

Tìm theo ngày :