Quy chế mới về thực hiện viện trợ phi chính phủ(27/10/2009)

Việc giám sát thực hiện viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) phải được thực hiện thường xuyên và định kỳ cập nhật toàn bộ các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện.

Tìm theo ngày :