Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Thứ sáu, 24/12/2021 14:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND về triển khai Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, từ thực tiễn, UBND thành phố xác định, việc thực hiện nhiệm vụ trên phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, chiến lược quốc gia về tài nguyên nước và bảo đảm tính khả thi, kế thừa kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước đã thực hiện. Ưu tiên công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng nước ở những vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước, vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế xã hội phát triển và nguồn nước có giá trị cao về đa dạng sinh học.

Cùng với đó, huy động tối đa các nguồn lực, các thành phần kinh tế kết hợp với hợp tác quốc tế tham gia công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ trong điều tra cơ bản tài nguyên nước. Kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước phải phục vụ đắc lực cho công tác quản lý tài nguyên nước, gắn với việc khai thác hiệu quả, bảo vệ và phát triển bền vững đối với tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu cụ thể. Trong đó, các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước định kỳ, thường xuyên, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030: Hoàn thành việc xây dựng và duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trên địa bàn thành phố, kết nối cơ sở dữ liệu với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, công bố được kết quả tổng kiểm kê, báo cáo tài nguyên nước thành phố Hà Nội theo giai đoạn 5 năm một lần vào các năm 2025, 2030 và báo cáo sử dụng nước hằng năm của các sở, ngành, địa phương theo quy định của Luật Tài nguyên nước.

Đối với các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước không định kỳ, đến năm 2030: Hoàn thành việc khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên phạm vi thành phố. Hoàn thành việc xác định và công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và đề xuất giải pháp thực hiện. Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất, đề xuất việc khoanh định vùng khai thác nước dưới đất phù hợp với trữ lượng nước dưới đất. Hoàn thành việc xác định và công bố khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước nội tỉnh. Điều tra, đánh giá giếng khoan khai thác phải trám lấp trên địa bàn thành phố và đề xuất giải pháp thực hiện.

Đối với các hoạt động điều tra cơ bản có tính chất đặc thù, thành phố sẽ kịp thời cung cấp các thông tin, số liệu hiện trạng về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, chất thải khác vào nguồn nước; tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; đánh giá, cảnh báo, dự báo tác động của biến đổi khí hậu với tài nguyên nước, diễn biến bất thường về số lượng, chất lượng các nguồn nước và các tác hại do nước gây ra; khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất và các hoạt động khác để có giải pháp quản lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Thành phố phấn đấu đến năm 2050, thông tin, số liệu, kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước được xử lý, lưu trữ trên cơ sở nền tảng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến theo chuẩn mực chung của quốc tế đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả, khai thác, sử dụng, bảo vệ bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)