Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu lập Đồ án Quy hoạch xây dựng huyện nông thôn mới”

Thứ tư, 31/07/2019 16:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/7/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện nông thôn mới” do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Vụ trưởng Vụ QHKT Bộ Xây dựng Trần Thu Hằng chủ trì cuộc họp. 

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu

Thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo tại cuộc họp, chủ nhiệm đề tài, ThS. KTS Vũ Hồng Sơn cho biết, trong bối cảnh cả nước đang chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, dưới góc độ quy hoạch đã nảy sinh một số vấn đề mới cần được nghiên cứu, định hướng giải pháp. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 ban hành tiêu chí huyện NTM và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đây là bộ tiêu chí huyện NTM định hướng chung cho cả nước, trong khi các vùng miền trên cả nước có tình hình phát triển kinh tế - xã hội khác nhau, các tính chất, đặc thù phát triển khác nhau nên cần có bộ tiêu chí đánh giá huyện NTM phân theo vùng miền, để định hướng phát triển nông thôn trên cơ sở tiềm năng và hạn chế của vùng miền. Do đó, đề tài “Nghiên cứu lập Đồ án Quy hoạch xây dựng huyện nông thôn mới” trở nên rất cấp thiết. Kết quả của đề tài góp phần hiện thực hóa bộ tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung báo cáo Đề tài gồm 2 phần và 3 chương và danh mục các tài liệu tham khảo. Trong đó gồm: Phần Mở đầu; Chương I. Thực trạng và quản lý quy hoạch xây dựng (QHXD) nông thôn trong công tác lập quy hoạch (QH) và quản lý QH cấp huyện NTM. Chương II. Phân tích cơ sở khoa học cho việc lập đồ án QHXD NTM. Chương III. Đề xuất giải pháp lập đồ án QHXD NTM; Phần Kết luận.

Nhận xét về báo cáo đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá báo cáo đã thể hiện cơ bản các nội dung cần nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu Đồ án QHXD huyện NTM” theo đề cương được phê duyệt. Nhóm tác giả đã đánh giá được thực trạng và quản lý QHXD nông thôn trong công tác lập QH và quản lý QH cấp huyện và những bất cập trong triển khai thực hiện; Phân tích cơ sở khoa học và tham khảo rút kinh nghiệm từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc về quy hoạch, quản lý NTM. Các kết quả nghiên cứu đã thể hiện phù hợp với mục tiêu đề ra của đề tài; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp lập đồ án QH huyện NTM như: Khung tiêu chí QHXD huyện NTM; quy trình lập thẩm định, phê duyệt QHXD vùng huyện NTM; Giải pháp lập nhiệm vụ, đồ án QHXH huyện NTM và giải pháp quản lý QHXD huyện NTM; nên thống nhất tên QHXD vùng huyện NTM và QHXH huyện NTM.

Các thành viên Hội đồng và hai ủy viên phản biện là TS. Trần Anh Tuấn - Cục Hạ tầng kỹ thuật và ThS. Phạm Đức Minh - Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng) cũng đóng góp ý một số ý kiến đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, sửa chữa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài được tốt hơn. Theo đó, với nội dung phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn  lập đồ án QHXD huyện NTM, cần nêu rõ các bất cập trong văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về QHXD vùng huyện (đã có và được triển khai từ trước năm 2016) và các yêu cầu đối với huyện NTM được xác định theo QĐ 558 (năm 2016) và chưa được hợp nhất trong các quy định đối với QHXD vùng huyện; Đề xuất trong cơ sở lý luận các vấn đề cần hợp nhất trong quy định cần được bổ sung vào các VBQPPL (nội dung yêu cầu đối với QHXD và quản lý thực hiện QHXD huyện NTM); lộ trình triển khai QHXD huyện theo các QHXD huyện NTM bổ sung cả tiêu chí theo QĐ 558 (hoặc các nội dung điều chỉnh bổ sung vào các QHXD vùng huyện đã được phê duyệt).Với nội dung đề xuất giải pháp lập đồ án QHXD huyện NTM, cần bổ sung các nội dung nghiên cứu đề xuất các vấn đề hoàn thiện VBQPPL đối với QHXD huyện theo yêu cầu QHXD huyện NTM.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu, với kết quả đạt loại Khá.


Ninh Hoàng Hạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)