Hà Nội: Nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023

Thứ năm, 08/06/2023 14:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền Thành phố, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Qua đó, cải thiện thứ hạng Chỉ số PAPI của Thành phố so với năm 2022; từng bước hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu của Thành phố, trong giai đoạn 2021 - 2025 về Chỉ số PAPI.

Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, đến cấp xã, phường, thị trấn; nội dung gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND Thành phố yêu cầu các hoạt động được tổ chức thực chất, hiệu quả; kết hợp các nội dung liên quan; linh hoạt, phù hợp với các điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, mỗi lĩnh vực.

Nội dung tiếp tục quán triệt về nhận thức trong các cấp lãnh đạo, bản chất của Chỉ số PAPI, những lợi ích của Chỉ số mang lại đối với công tác điều hành của chính quyền; trách nhiệm của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phục vụ người dân; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong việc cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của Thành phố trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Tuyên truyền tới người dân về những nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị trong vận hành chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và địa phương; quan điểm, thái độ, quyết tâm và kết quả Thành phố đã đạt được trong thực hiện an sinh xã hội, dịch vụ công, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, trách nhiệm giải trình của chính quyền...Phổ biến những nội dung về quyền và trách nhiệm của người dân thuộc Chỉ số PAPI: quyền được biết, được quyết định, được đóng góp ý kiến, được nhận giải trình, phản hồi, phúc đáp từ chính quyền...; trách nhiệm tham gia các hoạt động tại cộng đồng, địa phương của người dân.

UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện thị xã, xã, phường, thị trấn đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người dân trong việc bầu cử các cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cho người dân ở các cấp; bàn bạc, đóng góp ý kiến, quyết định của người dân theo quy định; đảm bảo quyền được khuyến khích người dân phát huy vai trò, trách nhiệm đóng góp ý kiến, động viên, cổ vũ, giám sát chính quyền. Triển khai hiệu quả Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở; thực hiện đầy đủ, trách nhiệm các quy định về công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình đối với người dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết Thủ tục hành chính tại xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị, tổ chức có liên quan để nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích phục vụ nhân dân; triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, quản trị điện tử; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)