Xây dựng Huế trở thành đô thị hạt nhân(13/08/2020)

Kế thừa, phát huy thành quả, nhiệm kỳ 2015 - 2020, TP. Huế tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng và không gian đô thị gắn với di sản, văn hóa, du lịch, hướng đến đô thị hạt nhân.

Tìm theo ngày :