Quãng Ngãi: Triển khai thực hiện Luật Kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Thứ sáu, 20/11/2020 14:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương triển khai thi hành Luật Kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn. 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới có liên quan đến Luật Kiến trúc; thời gian thực hiện trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Quản lý công trình kiến trúc có giá trị

Đối với công trình kiến trúc có giá trị đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, củng cố và kiện toàn hồ sơ, tư liệu của từng công trình; tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quản lý các công trình di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Đối với công trình kiến trúc có giá trị không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Kiến trúc, UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hằng năm tổ chức rà soát, đánh giá hồ sơ tư liệu công trình kiến trúc để lập, đề xuất điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị thuộc địa bàn quản lý, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở tổ chức quản lý.

Quy chế quản lý kiến trúc

Đối với quy chế quản lý kiến trúc, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã phê duyệt thuộc địa bàn quản lý để chuyển đổi sang Quy chế quản lý kiến trúc; tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn thuộc địa bàn quản lý, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, ban hành và công bố theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền trong việc lập, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý kiến trúc; tổ chức thẩm định (hoặc thành lập Hội đồng thẩm định) quy chế quản lý kiến trúc, tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua trước khi phê duyệt và ban hành quy chế quản lý kiến trúc.

Về thi tuyển phương án kiến trúc, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh căn cứ các quy định tại Luật Kiến trúc, Nghị định số 85 của Chính phủ, có trách nhiệm đề xuất, triển khai thi tuyển phương án kiến trúc cho công trình thuộc dự án theo đúng quy định.

Về hành nghề kiến trúc, Sở Xây dựng thực hiện việc cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo đúng quy định. Đăng tải công khai thông tin, thực hiện quản lý thông tin có liên quan đến hành nghề kiến trúc theo đúng quy định,…

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)