Quảng Ngãi: Triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh

Thứ sáu, 31/07/2020 14:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý, theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2020.

Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành và trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các nội dung được giao tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh đạt kết quả.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)