Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ các gói thầu tư vấn giám sát thuộc dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”

Thứ tư, 23/09/2020 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 09/BQLWB-KHKT ngày 05/8/2020 của Ban Quản lý dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương (Ban QLDA) xin ý kiến về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ các gói thầu tư vấn giám sát thuộc Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4638/BXD-HĐXD ngày 23/9/2020 có ý kiến như sau:

Theo tài liệu gửi kèm, chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”, vay vốn WB (sau đây gọi tắt là Dự án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 26/10/2018; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 04/5/2020.

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tại Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 29/5/2020.

Theo nội dung văn bản số 09/BQLWB-KHKT ngày 05/8/2020, hiện Ban QLDA đang thực hiện việc lập hồ sơ Đề cương nhiệm vụ và dự toán các gói thầu tư vấn giám sát, tư vấn kiểm toán để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn các nhà thầu tư vấn để thực hiện Dự án theo quy định.

Việc lập hồ sơ Đề cương nhiệm vụ các gói thầu tư vấn nêu trên là một trong những công việc phục vụ quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Vì thế, việc triển khai công tác nêu trên cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Việc xác định chi phí cho tư vấn giám sát được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; việc xác định chi phí cho tư vấn kiểm toán được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Ban QLDA căn cứ các quy định nêu trên để tổ chức lập dự toán đối với các gói thầu tư vấn giám sát, tư vấn kiểm toán của Dự án.

Chi phí giám sát xây dựng là khoản mục của chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong Tổng mức đầu tư dự án, dự toán xây dựng công trình. Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng (bao gồm cả dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng) được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4638-BXD-HDXD_23092020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4638/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)