Nghiệm thu dự án “Điều tra, khảo sát tình hình xây dựng và thực hiện giá dịch vụ thoát nước tại các địa phương”

Thứ ba, 14/03/2023 13:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/3/2023, Bộ Xây dựng họp Hội đồng nghiệm thu dự án “Điều tra, khảo sát tình hình xây dựng và thực hiện giá dịch vụ thoát nước tại các địa phương”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành là Chủ tịch Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành kết luận cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Trần Thị Mỹ Lan cho biết, dự án nhằm điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng, ban hành giá dịch vụ thoát nước, quá trình triển khai thực hiện quy định này tại các địa phương trên toàn quốc; đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 13/2018/TT-BXD, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về xác định và quản lý giá dịch vụ thoát nước; đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cho Thông tư 13/2018/TT-BXD.

Dựa trên kết quả điều tra, khảo sát, nhóm nghiên cứu đã đề xuất sửa đổi công thức tính giá thành của dịch vụ thoát nước; điều chỉnh cách xác định tổng chi phí; bổ sung chi phí kiểm nghiệm nước xả thải trước và sau khi xử lý; quy định chi tiết các thành phần hao phí trực tiếp trong quá trình xử lý nước thải; bổ sung điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước; cần thống nhất về tổ chức thu giữa Nghị định 53/2020/NĐ-CP và Nghị định 80/2014/NĐ-CP về cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật nước thải xả và hệ thống thoát nước đô thị; nghiên cứu, ban hành cơ chế đánh giá, thanh tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của các chủ thể tham gia trực tiếp và quá trình thoát nước; bổ sung chi phí giám sát, chi phí quản lý và thuế giá trị gia tăng trong giá dịch vụ thoát nước; hướng dẫn chi tiết cách tính khối lượng các loại nước khác để thống nhất thực hiện.

Trong Thông tư 13/2018/TT-BXD, nhóm cũng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: bổ sung thuế giá trị gia tăng và giá dịch vụ thoát nước; bổ sung chi phí quan trắc môi trường; bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật; bổ sung điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước...

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện dự án, ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu theo đề cương đã được phê duyệt.

Hội đồng đánh giá, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành dự án theo đúng thời hạn được giao; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ đúng các quy định hiện hành; các phương pháp nghiên cứu được áp dụng phù hợp. Kết quả của dự án tương đối toàn diện, đạt được mục tiêu đề ra là làm cơ sở đề xuất, sửa đổi một số quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu cần rà soát, biên tập và bố cục lại nội dung Báo cáo tổng kết thành 2 Chương (thay vì 3 Chương); lược bỏ một số nội dung trong Báo cáo; rà soát các lỗi trình bày, lỗi chế bản.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, trong đó chú trọng bố cục lại nội dung Báo cáo tổng kết, đảm bảo hợp lý hơn; làm rõ những khó khăn và thuận lợi của các địa phương trong quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện giá dịch vụ thoát nước, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị để tăng tính thuyết phục; sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả dự án, với điểm số đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)