Đại hội Đảng bộ Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị nhiệm kỳ 2020 -2025: Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển

Thứ năm, 28/05/2020 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 28/5/2020, tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC), đã khai mạc phiên chính thức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV - nhiệm kỳ 2020 -2025, với chủ đề: Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển. Đồng chí Lê Văn Toàn - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025

Trình bày Báo cáo Chính trị trình Đại hội, đồng chí Trần Hữu Hà, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Học viện AMC cho biết, toàn Đảng bộ Học viện AMC gồm có 14 Chi bộ với 87 đảng viên, trong đó có 05 đảng viên dự bị. Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện trong nhiệm kỳ qua luôn là một tập thể đoàn kết thống nhất, đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác của Học viện, hoàn thành cơ bản tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể trong Học viện bám sát các Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Xây dựng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020 để xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; biên soạn tài liệu, giáo trình, nâng cao chất lượng giảng dạy; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản; công tác thông tin - truyền thông và hợp tác quốc tế không ngừng được tăng cường và mở rộng.

Trong giai đoạn từ 2015 - 2019, Học viện đã tổ chức được 975 lớp đào tạo bồi dưỡng cho 47.837 lượt học viên, 335 lớp tập huấn cho 31.482 lượt học viên; hàng chục lớp đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho trên 2.000 lượt học viên. Công tác biên soạn, cập nhật, đổi mới giáo trình, tài liệu giảng dạy được Học viện quan tâm chú trọng, cũng như việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu. Trong giai đoạn này, Học viện cũng đã triển khai 47 đề tài/dự án cấp Bộ và 39 đề tài cấp cơ sở, các đề tài, dự án sau khi được nghiệm thu có tính ứng dụng cao, trong đó có nhiều đề tài thuộc các Chương trình, Đề án quốc gia, như Đề án 1511, Đề án 1961, Đề án trợ giúp người khuyết tật, Chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng …

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Xây dựng về việc rà soát chức năng nhiệm vụ, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, Học viện đã tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhân sự từ 19 đơn vị xuống còn 15 đơn vị; xây dựng bộ máy quản lý Học viện tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ; xây dựng Đề án vị trí việc làm và dự thảo Đề án tự chủ một phần về tài chính của 09 đơn vị thuộc Học viện.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Học viện đã bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đại hội XII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để xây dựng các chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch hành động của Đảng bộ Học viện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ủy Học viện quan tâm, đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT-TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, qua đó góp phần phòng, chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Học viện liên tục được Đảng ủy Bộ Xây dựng công nhận là "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh", 02 chi bộ được Đảng ủy khối tặng bằng khen "Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền"; 02 đảng viên được Bằng khen "Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền" của Đảng ủy khối; 01 đảng viên được Giấy khen "Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền" của Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Lê Văn Toàn ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ Học viện AMC đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua: Đảng bộ Học viện đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Học viện đã thực hiện rất tốt việc thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương 6 khóa XII "về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", qua đó thể hiện được vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Đảng bộ và lãnh đạo Học viện và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Những kết quả của nhiệm kỳ qua tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự năng động, sáng tạo, linh hoạt của cấp ủy và lãnh đạo Học viện, đặc biệt là vai trò của đồng chí Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Học viện, sự đoàn kết, đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Lê Văn Toàn cũng bày tỏ đổng tình với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra trong Báo cáo chính trị của Học viện trình Đại hội. Bên cạnh những thành tích đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, thể hiện sự nghiêm túc tự phê bình, cầu thị của cấp ủy Học viện. Qua đó, trong nhiệm kỳ tới, cấp ủy khóa mới cần phân tích, đánh giá rõ các tồn tại, hạn chế để có những giải pháp khắc phục hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Toàn đề nghị Đảng ủy Học viện tiếp tục bám sát sự lãnh đạo,chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng để lãnh đạo, chỉ đạo Học viện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Cấp ủy cần làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII về đổi mới công tác tư tưởng trong tình hình mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; chủ động phòng chống và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong những điều kiện mới và tình hình hiện nay; phát huy dân chủ để củng cố sự đoàn kết trong toàn đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, phát huy nguồn lực trong cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng chí Lê Văn Toàn cũng đề nghị cấp ủy và lãnh đạo Học viện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý về xây dựng và đô thị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Đại hội Đảng bộ Học viện AMC lần thứ IV đã thành công tốt đẹp với việc bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 06 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, bỏ phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)