Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008(02/10/2009)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/09/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tìm theo ngày :