Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2022/BXD thay thế QCVN 02:2009/BXD về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Thứ tư, 22/05/2024 14:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 368-24/CV-CCU ngày 09/4/2024 của Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2022/BXD thay thế QCVN 02:2009/BXD về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2212/BXD-KHCN có ý kiến như sau:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2022/BXD về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (sau đây gọi tắt là QCVN 02:2022) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đó, tại 7.1 Điều kiện chuyển tiếp của QCVN 02:2022 có quy định như sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt trước thời điểm QCVN 02:2022/BXD có hiệu lực thi hành thì các bước triển khai tiếp theo thực hiện theo quy định của QCVN 02:2009/BXD.

b) Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt sau thời điểm QCVN 02:2022/BXD có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của QCVN 02:2022/BXD.

Trường hợp đối với những dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh thì cần thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2212/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)