Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Việt An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đến năm 2040

Thứ tư, 19/07/2023 17:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/7/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3157/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Việt An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đến năm 2040 (gọi tắt là Đồ án quy hoạch).

Quy hoạch chung đô thị mới Việt An được lập căn cứ vào Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Việt An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đến năm 2040 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 nhằm cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt là phù hợp với các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị; đồng thời phù hợp với Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030.

Trong hơn 4 năm kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt đã có nhiều biến động thay đổi về kinh tế - xã hội, nhiều quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cần rà soát Nhiệm vụ quy hoạch để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, đặc biệt là Quy hoạch tỉnh Quảng Nam đang triển khai để đảm bảo tính pháp lý, tính thống nhất của Đồ án quy hoạch.

Bộ Xây dựng góp ý một số nội dung cụ thể như: Rà soát, hoàn thiện Đồ án quy hoạch theo quy định của Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2030 ưu tiên phát triển một phần phân khu 1 (Phân khu trung tâm đô thị) và phân khu 3 (phát triển khu du lịch hồ Việt An). Tuy nhiên, Đồ án quy hoạch xác định diện tích đất du lịch đến năm 2030 chỉ có 2,2 ha, đến năm 2040 là 197,3 ha, chưa xác định rõ tuyến giao thông ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2030. Cần rà soát sự thống nhất, đồng bộ giữa các giải pháp quy hoạch về phát triển không gian, sử dụng đất và các kết nối về hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt là hệ thống giao thông) trong giai đoạn đến năm 2030 để đảm bảo phát triển các khu vực của đô thị Việt An phù hợp với từng giai đoạn quy hoạch.

Theo Nhiệm vụ quy hoạch, đồ án được thực hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/10.000, nội dung Quy hoạch sử dụng đất cần xác định các chức năng sử dụng đất phù hợp với quy định tại Phụ lục III của Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Làm rõ về diện tích đất lúa, đất rừng phòng hộ trong quy hoạch sử dụng đất toàn đô thị, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về lâm nghiệp, quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Cần xác định cơ cấu dành cho từng loại đất trong các khu vực sử dụng đất hỗn hợp. Quy hoạch sử dụng đất cho các chức năng phải đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Rà soát, bổ sung đầy đủ nội dung theo quy định đối với quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn quy hoạch. Rà soát, làm rõ các điểm kết nối của giao thông đối ngoại với giao thông đô thị; bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định, mạng lưới giao thông phải được phân cấp rõ ràng. Cần xác định rõ khối lượng, quy mô về mạng lưới và công trình đầu mối của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp điện, cấp nước, giao thông, xử lý chất thải rắn).

Xác định rõ khái toán kinh phí đầu tư và làm rõ tính khả thi về nguồn lực đầu tư thực hiện quy hoạch giai đoạn đầu đến năm 2030.

Nội dung thuyết minh, bản vẽ cần thể hiện đầy đủ các nội dung, ký hiệu của bản vẽ quy hoạch đô thị theo quy định hiện hành. Yêu cầu cụ thể hóa hệ tọa độ bản đồ làm cơ sở cắm mốc giới ngoài thực địa sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt. Bổ sung quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 35 Luật quy hoạch đô thị năm 2009.

Nội dung Đồ án quy hoạch cần đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt (quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khung quốc gia, quy hoạch 3 loại rừng). Việc triển khai thực hiện quy hoạch cần tuân thủ pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, lâm nghiệp, quản lý và sử dụng đất lúa, đất đai, nhà ở.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3157/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)