Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD

Thứ hai, 15/05/2023 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã có công văn 1867/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng hướng dẫn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo đã được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách, đề án khác từ lâu nhưng hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp cần được hỗ trợ.

Theo đó, tại điểm b Khoản 5 Mục III Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đối tượng được hỗ trợ nhà ở được quy định:

“- Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm.

- Đối tượng thụ hưởng dự án không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác”.

Tại điểm b Khoản 2 Điều 1 Thông tư  số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: “Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác”.

Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư  số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: “Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo nhưng đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ khác (Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg) thì không thuộc diện được hỗ trợ theo Thông tư  số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1867/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)