Chi phí thiết kế xây dựng cho dự án gồm nhiều loại, cấp công trình khác nhau và quyết toán hợp đồng trọn gói

Thứ năm, 30/11/2023 17:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5506/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy về cách tính chi phí thiết kế xây dựng cho dự án gồm nhiều loại, cấp công trình khác nhau và quyết toán hợp đồng trọn gói.

Theo đó, việc xử lý các vướng mắc phải căn cứ vào các điều khoản quy định trong hợp đồng và pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Đối với hợp đồng các công trình, Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn thì:

- Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng trọn gói thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết; và các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 142 Luật Xây dựng; các quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15, khoản 5 Điều 19; điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác áp dụng cho hợp đồng.

- Việc xác định chi phí thiết kế xây dựng đối với Dự án gồm nhiều loại, cấp công trình khác nhau thực hiện theo quy định tại mục 3 Chương II Phần II Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5506/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)