Hướng dẫn xác định công trình phải đánh giá an toàn công trình và quy trình đánh giá an toàn công trình

Thứ hai, 14/03/2022 18:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/3/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 821/BXD-GĐ gửi Công ty Quản lý tài sản Viettel - Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (văn bản số 1697/VAM-TĐ&KSCL) hướng dẫn xác định công trình phải đánh giá an toàn công trình và quy trình đánh giá an toàn công trình.

1. Về danh mục công trình phải thực hiện đánh giá an toàn công trình

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 thì “Công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng trong quá trình vận hành và sử dụng”. Trong đó, danh mục công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp được quy định tại Phụ lục VIII Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng được quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Về quy trình đánh giá an toàn công trình

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 37 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá an toàn công trình. Do đó, việc đánh giá an toàn công trình được thực hiện như sau:

a) Trường hợp các tòa nhà trụ sở làm việc nêu tại văn bản số 1697/VAM-TĐ&KSCL thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá an toàn công trình theo quy định tại Mục 1 nêu trên và được phân loại là công trình phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại Mục VI Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì việc đánh giá an toàn công trình được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

b) Trường hợp các tòa nhà trụ sở làm việc nêu tại văn bản số 1697/VAM-TĐ&KSCL không thuộc loại công trình phục vụ quốc phòng, an ninh thì việc đánh giá an toàn công trình được thực hiện theo quy trình do Bộ Xây dựng ban hành theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai việc xây dựng quy trình đánh giá an toàn công trình theo quy định nêu trên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_821-BXD-GD_14032022_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 821/BXD-GĐ.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)