Hướng dẫn xử lý vi phạm về nghiệm thu quyết toán vốn đầu tư công đối với dự án hoàn thành

Thứ năm, 09/05/2024 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1099/SXD-TTS ngày 10/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm về nghiệm thu quyết toán vốn đầu tư công đối với dự án hoàn thành. Sau khi xem xét nội dung văn bản, căn cứ quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến về nguyên tắc đối với hành vi vi phạm đã nêu tại văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh như sau.

Đối với hành vi vi phạm về nghiệm thu quyết toán vốn đầu tư công của các dự án hoàn thành thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP), cụ thể như sau:

1. Khoản 3 Điều 19, quy định xử phạt đối với: “hành vi chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người ra quyết định đầu tư phê duyệt kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng”, áp dụng đối với người Quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình tại Mục 1 Chương II Nghị định số 16/2022/NĐ-CP.

2. Điều 23 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, quy định “Trường hợp nhà thầu tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực là chủ đầu tư thì tùy theo phạm vi nhiệm vụ được giao, nhà thầu tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án bị xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi quy định từ Điều 7 đến Điều 22 của Nghị định này”. Trong đó có hành vi chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng thì bị xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 19.

3. Khoản 1 Điều 36, quy định xử phạt đối với “... hành vi kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình theo quy định”, áp dụng đối với nhà thầu, chủ đầu tư (trong trường hợp tự thực hiện), tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động xây dựng tại Mục 2 Chương II  Nghị định số 16/2022/NĐ-CP.  

4. Trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao nếu có vi phạm hành chính về chậm quyết toán khi dự án đầu tư công đã hoàn thành, thì không bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1952/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)