• Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

Tiểu sử:

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

- Họ và tên: Nguyễn Văn Sinh

- Ngày sinh: 20/11/1968.

- Quê quán: Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện nay: Phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

- Trình độ ngoại ngữ: Anh B2.

- Ngày vào Đảng: 01/02/1997.

- Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.


Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở; công sở;

- Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng;

- Công tác pháp chế;

- Công tác y tế ngành Xây dựng;

- Công tác cải cách hành chính của Bộ Xây dựng;

- Công tác thông tin, thống kê, lưu trữ tài liệu, số liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng;

- Chỉ đạo chung về công tác đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

- Chỉ đạo chung về công tác quản lý tài chính, tài sản trong các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Phụ trách chung về công tác phát triển nguồn nhân lực của Bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn đô thị các cấp;

- Giúp Bộ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Bộ Xây dựng;

- Giúp Bộ trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng - an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác thực hiện giám định tư pháp theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- Công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; triển lãm và quảng bá công nghệ, sản phẩm của ngành Xây dựng;

- Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Xây dựng;

- Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng;

- Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng;

- Trực tiếp giúp Bộ trưởng theo dõi công tác hành chính, công tác văn phòng, lề lối làm việc của khối cơ quan Bộ;

- Công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan Bộ;

- Chủ tịch Hội đồng lương Cơ quan Bộ;

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng;

- Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

b) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Vật liệu xây dựng; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Viện Vật liệu xây dựng; Trung tâm Thông tin; các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề trực thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp y tế.

c) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Các tỉnh vùng Bắc Trung bộ (gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế); các tỉnh Duyên hải miền Trung (gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận); các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên (gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng).

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

(Trích Quyết định số 1179/QĐ-BXD ngày 01/12/2022)