• Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

- Họ và tên: Nguyễn Tường Văn

- Ngày sinh: 18/7/1971

- Quê quán: Thành phố Hải Phòng.

- Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

- Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.


Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về kiến trúc và quy hoạch xây dựng;

- Quản lý nhà nước về Hạ tầng kỹ thuật; Phát triển đô thị;

- Thường trực Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc Bộ Xây dựng;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

b) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Phát triển đô thị; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; các Viện: Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Quy hoạch xây dựng Miền Nam, Kiến trúc quốc gia.

c) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân công.

(Trích Quyết định số 1179/QĐ-BXD ngày 01/12/2022; Thông báo 126/TB-BXD ngày 07/11/2023)