Ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 239:2006 "Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình"

Thứ sáu, 07/04/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/4/2006 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 10/2006/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 239:2006 "Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình".
Tiêu chuẩn này hướng dẫn sử dụng các phương pháp thí nghiệm để xác định và đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình.
Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 239:2000.
Bố cục của Tiêu chuẩn này gồm 10 phần chính như sau:
- Phạm vi áp dụng
- Tài liệu viện dẫn
- Thuật ngữ, định nghĩa
- Mục đích xác định cường độ bê tông hiện trường
- Phạm vi thí nghiệm
- Các phương pháp thí nghiệm xác định cường độ bê tông hiện trường
- Lựa chọn phương pháp thí nghiệm
-Quy trình thí nghiệm xác định cường độ bê tông trên kết cấu công trình
- Đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình
- Phần Phụ lục.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nguyễn Thị Đỗ Hạo
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)